Asylsøkerne får bedre tilbud

I Ny Tid for to uker siden angrep Advokatforeningen regjeringens forslag om ny ordning for advokatbistand til asylsøkere. Her tar kommunalminister Erna Solberg (H) til motmæle.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I et lovforslag som ble oversendt Stortinget før påske forslår regjeringen at asylsøkere skal få dekket flere timer med advokatbistand i klageomgangen. Samtidig mister de retten til advokatbistand under saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet. Den nye ordningen vil gi en bedre og mer målrettet utnyttelse av ressursene som brukes på rettshjelp for asylsøkere. Omleggingen er en oppfølging av en omfattende evaluering av dagens advokatordning.

En evaluering av «asyladvokatenes» arbeid

Det har de siste årene vært stort fokus på den advokatbistand som asylsøkere mottar og det arbeid de såkalte «asyladvokatene» utfører. Det har vist seg at enkelte advokater har hatt en svært stor klientportefølje, noe som har gått på bekostning av den individuelle rådgivning og oppfølging av søkerne. I dag har alle asylsøkere rett til å få dekket advokatbistand etter faste stykkprissatser. For behandling av asylsøknaden i Utlendingsdirektoratet (første instans) får søkeren dekket tre timer advokatbistand, og dersom Utlendingsdirektoratet avslår søknaden får søkeren dekket ytterligere tre timer for å påklage vedtaket.

På bakgrunn av den kritikk og det fokus som har vært på asyladvokatenes arbeid satte Kommunal- og regionaldepartementet høsten 2002 i gang ulike tiltak med sikte på å kartlegge situasjonen rundt advokatbistanden i asylsaker. Departementet utlyste blant annet et evalueringsoppdrag av dagens advokatordning. I evalueringen ble det konkludert med at dagens ordning ikke er optimal, verken i relasjon til kostnadseffektivitet eller rettssikkerhet.

Parallelt med evalueringen nedsatte Kommunal- og regionaldepartementet en arbeidsgruppe med representanter fra Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Politidirektoratet som skulle vurdere alternativer til dagens advokatordning. Regjeringen avsatte videre 5,2 millioner kroner til økte informasjonstiltak på mottakene, og på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet opprettet NOAS den 01.09.2003 et informasjonsprosjekt. NOAS tilbyr i dag asylsøkerne både generell informasjon og individuelle samtaler.

På bakgrunn av evalueringen og arbeidsgrupperapporten har regjeringen fremmet et lovforslag overfor Stortinget om en omlegging av dagens advokatordning i asylsaker. Dersom forslaget vedtas av Stortinget vil den nye ordningen tre i kraft fra 01.01.2005. Hensikten med omleggingen er å tilby asylsøkere informasjon og bistand som er bedre tilpasset deres behov, og som ivaretar deres rettssikkerhet. Et annet viktig hensyn er å sikre en bedre utnyttelse av ressursene, blant annet ved å forhindre at det brukes store ressurser på saker som er åpenbart grunnløse. Jeg mener at endringene vil bøte på de forhold ved den eksisterende advokatordningen i asylsaker som har blitt kritisert fra ulike hold.

Økt bruk av frivillige organisasjoner

Forslaget innebærer at asylsøkere ikke lenger vil ha rett til å få dekket advokatbistand i forbindelse med fremsettelse av søknad om asyl. I stedet vil vi innføre kompenserende informasjonstiltak utført av en frivillig organisasjon i denne fasen, slik at asylsøkernes behov for informasjon ivaretas av organisasjonen i stedet for en advokat. Organisasjonen skal i tillegg til å gi generell informasjon, tilby individuelle samtaler med de asylsøkere som ønsker og har behov for dette.

Etter min vurdering er det i utgangspunktet ikke behov for omfattende juridisk bistand i søknadsfasen. Utlendingsdirektoratet kan ivareta oppgaven med å motta og fremskaffe relevant informasjon for behandlingen av søknaden. Den informasjon og veiledning asylsøkeren har behov for på dette tidspunktet, vil ofte være av ikke-juridisk karakter og kan derfor gis av andre enn advokater. Etter regjeringens forslag skal derfor en frivillig organisasjon ivareta søkernes behov for informasjon og bistand i første instans.

Jeg mener for øvrig at rettshjelp og rettsikkerhet ikke er ensbetydende med advokatbistand, og at bistand til asylsøkere i enkelte tilfeller kan og bør ytes av andre enn advokater. Intervjuundersøkelser foretatt i forbindelse med evalueringen har i tillegg vist at det er grunn til bekymring når det gjelder omfanget og kvaliteten på den advokatbistand som faktisk gis i søknadsfasen. Det konkluderes i rapporten med at mange asylsøkere føler seg dårlig ivaretatt av sine advokater, og at bistanden har vært mangelfull i alle fall for et betydelig mindretall av søkerne. Dette har gitt grunn til å vurdere om andre aktører enn advokater kan ivareta denne delen bedre. Departementet har i sin vurdering sett på erfaringene med NOAS’ informasjonsprosjekt, som startet den 01.09.2003. Disse har vært positive og synes å ha styrket informasjonstilbudet for nyankomne asylsøkere. NOAS tilbyr i dag asylsøkerne både generell informasjon og individuelle samtaler.

For enkelte grupper vil det imidlertid fortsatt gis rett til advokatbistand. Dette gjelder for enslige mindreårige asylsøkeren, da dette er en gruppe som i liten grad kan ivareta sine egne interesser. Videre vil det dekkes advokatbistand i første instans i saker som berører rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn. Dette er saker som reiser vanskelige juridiske problemstillinger, og der konsekvensen for søkeren ved et avslag vil kunne bli alvorlig.

Økt advokatbistand i klagefasen

Det vil fortsatt gis rett til å få dekket advokat i forbindelse med fremsettelse av klage over avslag, og regjeringen vil her øke omfanget av advokatbistand. Advokatbistand er, etter min vurdering, viktigst når søkerne har fått et begrunnet avslag som kan påklages. Vedtaket vil være basert på juridiske vurderinger som det kan være nødvendig å bestride på rettslig grunnlag. Evalueringen underbygger dette, ved å vise at asylsøkerne gjennomgående har mer kontakt med advokaten mens de venter på å få en klage behandlet enn i tidligere faser. Behovet for juridisk bistand synes derfor å være større i klagefasen enn i søknadsfasen. Dette gjenspeiles ikke i dagens advokatordning. Regjeringen har derfor besluttet å øke antallet timer advokatbistand i klageomgangen fra dagens tre timer til fem timer.

Det vil imidlertid for enkelte grupper gjøres en differensiering. Saker som anses som åpenbart grunnløse, og saker der asylsøkeren har søkt asyl eller oppholdt seg i et annet europeisk land, vil motta færre timer bistand i klageomgangen (henholdsvis 3 og 2 timer). Bakgrunnen for dette er at man ikke ønsker å bruke store ressurser på saker som sjelden eller aldri fører frem, og saker der den juridiske argumentasjon sjelden kommer på spissen.

Økt personlig kontakt mellom søker og advokat

For øvrig har evaluering pekt på at det er et behov for økt personlig kontakt mellom advokatene og asylsøkerne, samt at kvaliteten på advokatenes bistand bør styrkes. Dette ivaretas i den nye ordningen ved at det opprettes egne advokatlister i regionene, og at UDIs regionkontor fordeler advokater til søkerne etter regionale listene. Dette sikrer større nærhet og personlig kontakt mellom advokater og asylsøkerne i klagefasen. Egne lister i distriktene vil også bidra til at advokatene sikres et visst tilfang av klienter og kan bygge opp sin kompetanse. Ved å innføre et øvre tak på antall saker for advokatene, vil man også kunne bidra til bedre kvalitet på det arbeidet som legges i den enkelte sak.

Positive reaksjoner på lovforslaget

Rettssikkerhet er et grunnleggende og ufravikelig prinsipp i norsk rett, og det er viktig at man til enhver tid ser på hvilke ordninger som kan gi den beste bistand innenfor de ressurser som er tilgjengelig. Høringsuttalelsene i tilknytning til lovforslaget har vist at organisasjonene er positive til forslaget om en omlegging, og mener at omleggingen vil kunne gi asylsøkerne totalt sett et bedre tilbud enn i dag. Dette er for meg viktige tilbakemeldinger, og gjør at jeg føler meg trygg på at asylsøkerne gjennom omleggingen vil få et bedre tilbud enn i dag.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here