Arven fra anarkismen

Hvordan tenkte egentlig Lenin i revolusjonsårene? Tariq Ali bibringer både nyheter og utradisjonelle perspektiver.

Pakistanese screenwriter and novelist Tariq Ali. AFP PHOTO / Damien Meyer

The Dilemmas of Lenin: Terrorism, War, Empire, Love, Revolution

Tariq Ali

I The Dilemmas of Lenin: Terrorism, War, Empire, Love, Revolution setter Ali seg som mål å stille Lenin og den russiske revolusjon i et nytt lys – noe han langt på vei lykkes med. Allerede i innledningen konstaterer han at oktoberrevolusjonen i høyeste grad var en revolusjon, ikke et kupp. Mye av det som følger deretter, legger opp til å bevise denne påstanden. Her skiller tydeligvis ikke den britiske akademiske debatten seg synderlig fra den norske; kuppteorien har selvsagt også mange støttespillere i de britiske miljøene.

Uten Lenin hadde det ikke blitt noen russisk revolusjon.

Alis Lenin-portrett står på mange måter i kontrast til den vestlige tradisjonens, og i denne forbindelse påpeker han at Lenins mest kyniske sitater ofte er hentet fra borgerkrigstiden, da regjeringen han ledet sto midt oppe i en fundamental krig for overlevelse. Sitatene brukes hyppig i Lenin-biografier fra den kalde krigen, og har dannet skole for Vestens oppfatning av russeren.

Avstand til anarkismen.
I The Dilemmas of Lenin er det i stedet Lenin som levende menneske og maktpolitiker som trer frem. Ali ser sin hovedperson som rotfestet i to politiske kulturer: den anarkistiske tradisjonen i Russland, og den sosialdemokratiske verdensbevegelsen med Tyskland som hovedaktør. Den russiske venstresiden på 1800-tallet er på mange vis historien om en desperat og voldelig anarkistisk studentaktivisme som strategi mot en overmakt av føydalistisk struktur. Lenins eldre bror deltok som kjent i denne bevegelsen og ble henrettet etter å ha deltatt i et attentatforsøk mot tsaren.

Lenin tok avstand fra den russiske anarkismens voldsstrategi og meldte seg inn i det nystiftede russiske sosialdemokratiske partiet. Likevel nnes det spor av anarkismen hos Lenin, mener Ali: Der andre partimedlemmer ofte stemte for passivitet, sto Lenin for en aktivistisk linje, i en tro på at spontanaksjoner i seg selv kunne utløse opprør i befolkningen.

Sosialdemokratibevegelsen. Det blir ofte nevnt at den ortodokse marxisme hersket i det tyske sosialdemokratiske partiet fra 1880-årene og frem til krigsutbruddet i 1914. De tyske sosialdemokratene var ledende i Internasjonalen og det partiet Lenin forhold seg til. Ali nevner at Karl Marx ferdigstilte Das Kapital i årene før sin død, og at boken la fundamentet for den sosialdemokratiske bevegelsen fra 1880-årene og frem til århundreskiftet. Marx’ tese om at en borgelig revolusjon måtte gå forut for en proletariatets revolusjon førte til utbredt handlingslammelse innenfor kretsen av de russiske revolusjonære i 1917. Med unntak av en håndfull i partiet var det få som fulgte Lenins aktivistiske og maktsøkende linje tidlig dette året. Forfatteren minner om at blant annet Stalin i begynnelsen var imot den strategien som brøt med februarrevolusjonen og som førte frem til oktoberrevolusjonen. Ali slår tidlig fast at uten Lenin hadde det ikke blitt noen russisk revolusjon.

Ali understreker at Lenin aldri mistet av syne at styret måtte ha et folkelig mandat.

Lenin studerte, som flere andre, Pariserkommunen av 1871. Ofte blir Lenins holdning til denne oppsummert som «for mye opptatthet av å diskutere prinsipper, og for lite opptatthet av det praktiske rundt å holde på makten». Av dette blir det ofte utledet at Lenin var en kynisk makttenker i machiavellistisk ånd. I denne tradisjonen blir Stalin derfor sett på som en naturlig følge av Lenin.

Alis innfallsvinkel er annerledes: Forfatteren finner i sine lesninger at Pariserkommunen oftest tjener som et positivt ideal for Lenin, som blant annet beundret det Pariserkommunen fikk til når det gjaldt direkte folkestyre.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.