Anarkismen i norsk partipolitikk

VALG 2017

Hvilke partier er mest opptatt av personvern, folkeavstemninger, fredsarbeid, økologi og lokalt selvstyre? Vi har gått igjennom partiprogrammene før høstens valg.

Øystein Windstad
Undersøkende journalist i Ny Tid.

Norske velgere som vil trekke landet i en mer anarkistisk retning, har en liten utfordring: Det finnes ikke noe anarkistisk parti på Stortinget. Samfunnspartiet er det eneste erklærte anarkistpartiet som har hatt representanter i kommunestyrer i nyere tid. To av deres mest kjente politikere er høyesterettsadvokat Tor Erling Staff og fargerike Øystein Meier Johannessen. De fleste stortingspartiene er livredde for å bli assosiert med anarkismen, men Ny Tids gjennomgang av partiprogrammene viser at norsk politikk er mer anarkistisk enn de aller fleste politikere ønsker å vedkjenne seg.

Fem spørsmål. Anarkisme er latin for «uten hersker». Ny Tid har valgt ut fem anarkistiske kjernespørsmål og sett nærmere på partienes fokus på disse. Det første temaet er personvern og overvåkning. En aktuell skillelinje her er om partiene er for eller mot digitalt grenseforsvar (DGF), det vil si overvåkning og lagring av den jevne nordmanns nettbruk. Tema nummer to handler om internasjonal solidaritet, fredsarbeid og innstillingen til atomvåpen. Spørsmål tre gjelder lokalt selvstyre kontra sentralstyring, mens
det fjerde går på direktedemokrati og folkeavstemninger. Det femte og siste temaet dreier seg om økologi, miljøvern og klima.
Begrepet autonomi står sentralt i anarkismen, og de fem kriteriene er alle sentrale for å oppnå individuell, lokal autonomi og internasjonale fellesskap. I dag drives ingen stater med et rent anarkistisk system, men blant annet Norge og Sveits har tydelige anarkistiske trekk: Sveits med sine mange selvstyrte regioner og utstrakte bruk av folkeavstemninger lokalt, regionalt og nasjonalt; Norge med sin desentraliserte politiske struktur der offentlige oppgaver og makt er fordelt mellom kommuner, fylker og stat. Her til lands har vi også sterke lover som sikrer stor grad av offentlig innsyn, og vi har institusjoner som Datatilsynet som skal beskytte borgerne mot overvåkning utført av både private og statlige aktører. Personvernet har de siste årene vært under sterkt press grunnet både datalagringsdirektivet (DLD) og nå DGF.

Miljøpartiet De Grønne. MDGs partiprogram er i stor grad i tråd med anarkistiske prinsipper. Partiet har en solid personvernpolitikk og vil blant annet «sikre at inngrep i borgernes kommunikasjon, uten den enkeltes uttrykkelige samtykke, bare skjer under domstolkontroll og når det foreligger konkret mistanke om kriminell adferd hos den enkelte». Med denne formuleringen går MDG imot alle forslag som innebærer automatisk lagring av det vi gjør på nettet. MDG går lenger enn alle andre partier i sitt program og vil ha slutt på at den svenske staten overvåker nordmenns nettbruk. Partiet vil «kreve slutt på Sveriges overvåkning av norsk internett-trafikk gjennom FRA-loven («Lag om ändring i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet, red.anm.), samt all annen tilsvarende masseovervåkning utført av andre stater».
Også på områdene fredsarbeid, internasjonal solidaritet og i arbeidet mot atomvåpen utmerker MDG seg: «Norge skal ta en ledende rolle mot atomvåpen, [og] ha en langt mer restriktiv politikk for norsk våpeneksport for å hindre at norskproduserte våpen ender opp i land som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd,» skriver de.
Partiet vil at «minst én prosent av nasjonalinntektene skal gå til bistand og internasjonal solidaritet».

Norsk politikk er mer anarkistisk enn de aller fleste politikere ønsker å vedkjenne seg.

Når det kommer til mer lokalt selvstyre og en begrenset sentralmyndighet, vil partiet «plassere flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo for å bidra til mer regional utvikling i hele landet» og «sette i gang en større offentlig utredning om en demokratireform som skal gi økt maktspredning og ruste demokratiet for det 21. århundre». MDG tenker også nytt når det kommer til mer demokrati og folkeavstemninger. Partiet vil «innføre en nasjonal forslagsrett der borgerne kan få en sak behandlet på Stortinget med et tilstrekkelig antall underskrifter». MDG har også spor av økoanarkistisk tenkning i formuleringen: «Veien mot et samfunn i økologisk balanse går gjennom dyp solidaritet og ansvar på tvers av landegrenser og generasjoner. De Grønne er overbevist om at den beste grobunnen for dette er økt deltakelse, mer medvirkning, involvering og ansvarliggjøring.» At MDG har en klar og tydelig profil på økologi, miljø og klima er rimelig godt kjent fra før, noe som gjør det lite overraskende partiet er dét som har størst fokus på disse temaene i programmet. Tydeligst kommer deres politiske fanesak frem idet de vil «fase ut, på en ansvarlig måte over en 15-årsperiode, den norske olje- og gassproduksjonen». Partiet vil også verne Lofoten, Vesterålen og Senja.

Sosialistisk Venstreparti. SV får også uttelling på fem av de fem punktene. Partiet vil blant annet nedsette en ny overvåkningskommisjon: «SV vil ha ei kartlegging av summen av overvåkning som nordmenn utsettes for, og utarbeide effektive tiltak mot overvåkning og krenkelser mot personvernet.» Videre skriver partiet at de vil «gå mot innføring av et såkalt digitalt grenseforsvar og alle andre tiltak som fører til masseovervåkning av norske borgere. SV ønsker å utrede og iverksette tiltak som styrker vårt digitale grenseforsvar uten masseovervåkning».
Partiet er også klart og tydelig omkring fredsarbeid, internasjonal solidaritet og kamp mot atomvåpen: «Norge må ta lederrollen i kampen for å forby atomvåpen. Som en av verdens ledende eksportører av våpenteknologi og ammunisjon har Norge et særlig ansvar for å forbedre nasjonal kontroll av våpeneksport.»
På området lokalt selvstyre/liten sentralstat vil SV «styrke det regionale folkevalgte nivået ved å flytte makt fra statlig nivå». Programmet har gjennomgående formuleringer om å styrke innbyggernes innflytelse i lokalsamfunnet. SV er også det eneste partiet som vil at borgerne aktivt skal kunne stemme direkte over hvordan kommunene bruker pengene sine: Partiet vil «innføre mulighet for deltakende budsjettering i kommuner og bydeler. Med deltakende budsjettering får alle innbyggerne muligheten til å delta aktivt i utformingen av sitt lokalsamfunn».
I det fjerde temaet, mer direktedemokrati og folkeavstemninger, åpner SV for å «utvide bruken av folkeavstemninger i viktige spørsmål for Norge. I dag tas for mange viktige beslutninger uten at befolkningen er spurt til råds», står det å lese i programmet.
På miljøområdet vil SV ha varige petroleumsfrie områder rundt Lofoten, Vesterålen, Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen. SV har også, i likhet med MDG, en rekke andre troverdige konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp og bedre økologien.

Venstre. Mens SV og MDG deler førsteplassen, ender Norges eldste parti på tredjeplass med sin vektlegging av fire av de fem områdene. Venstre er det partiet som har flest håndfaste forslag til tiltak for personvern. De er mot digitalt grenseforsvar, vil beholde kontanter som betalingsmiddel og styrke Datatilsynet. Partiet vil også sette ned en ny personvernkommisjon som ser på ulike problemstillinger knyttet til overvåkning. Partiet krever at data som blir samlet inn fra åpne kilder som Facebook og Twitter skal anonymiseres. Venstre vil «fjerne de utvidede fullmaktene til dataavlesing som politiet fikk i 2016. [Vi] vil hindre at politiet blir et tankepoliti».
Når det kommer til fredsarbeid, internasjonal solidaritet og atomvåpen vil Venstre «arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen» og at «Norge må være en pådriver for å få alle atommakter til å underskrive og iverksette prøvestansavtalen for atomvåpen». Partiet er, i likhet med SV og MDG, tydelige på at norske våpen og militært utstyr ikke skal komme i hendene på diktatorer: «Venstre vil ha forbud mot salg av militært materiell til autoritære regimer,» skriver de. Programmet vektlegger også at bistanden i økt grad skal fremme demokrati og menneskerettigheter. Mens SV og MDG har programfestet at de vil bruke minst én prosent av BNP på bistand, har Venstre ikke noe konkret tall.
På området lokalt selvstyre/begrenset sentralstat markerer Venstre seg: «For mange oppgaver og beslutninger er i dag både byråkratisert og sentralisert. Venstre vil derfor redusere byråkratiet og flytte mer makt og myndighet nærmere folk.» De vil spre statlige arbeidsplasser ut av Oslo, gi kommunestyrene adgang til å vedta mistillit mot ordføreren og gi velgerne mulighet til å stryke kandidater ved lokalvalg. Mer demokrati og folkeavstemninger er saker Venstre har frontet tidligere. Programmet av i dag inneholder en god del om overføring av makt fra staten til regionene og kommunene, men ingenting om økt bruk av folkeavstemninger eller mer direktedemokrati.
Venstre markerer seg derimot på miljøområdet og vier hele 35 sider av programmet sitt til denne saken: De vil ha et økologisk grunnkart over Norge, og varig vern av Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark, ved iskanten og polarfronten. De vil også totalforby sjødeponering fra gruver, og forby plastposer. Målet er at Norge skal bli et nullutslippssamfunn innen 2050.

Senterpartiet. Senterpartiet skårer på tre av de fem punktene. På overvåkning og personvern skriver de at de «skal ivareta personvernet i en tid der de tekniske mulighetene til overvåkning og kontroll øker kraftig». Men: «Når det gjelder ekstremisme, terror og overgrep mot barn er Senterpartiet villige til å tillate nødvendig overvåkning og omfattende samarbeid mellom land for å hindre slik alvorlig kriminalitet.» Det finnes imidlertid ingen konkrete forslag i Sps program som tyder på at partiet vil kjempe for økt personvern .
Sp uttrykker tydelig at de vil at Norge skal jobbe for en internasjonal bindende avtale som forbyr atomvåpen. Norge skal «gå foran som et rikt land i kampen mot fattigdom» og «fortsatt ha en ambisiøs politikk for utviklings- og nødhjelp». Partiet vil at Norge skal bruke minst én prosent av nasjonalinntektene på u-hjelp.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.