Alt på et sted

700.000 mennesker i yrkesaktiv alder har offentlige stønader som viktigste inntekt. Dagens tredelte organisering med Aetat, trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten er ikke tilpasset brukernes behov for et helhetlig tilbud på tvers av etatene. Regjeringens forslag er en ny reform som skal oppfylle tre ting: 1. Folk skal raskere tilbake i arbeid eller få et […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

700.000 mennesker i yrkesaktiv alder har offentlige stønader som viktigste inntekt. Dagens tredelte organisering med Aetat, trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten er ikke tilpasset brukernes behov for et helhetlig tilbud på tvers av etatene. Regjeringens forslag er en ny reform som skal oppfylle tre ting:

1. Folk skal raskere tilbake i arbeid eller få et avklart forhold utenfor arbeidslivet.

2. Det blir enklere for brukerne å forholde seg til ett kontor, som er mer tilpasset deres behov.

3. Tjenesten skal bli helhetlig og mer effektiv.

Regjeringen foreslår å avskaffe dagens ordning med flere ulike kontorer i hver kommune. Disse skal erstattes av et arbeids- og velferdskontor. Kontoret skal, som et minimum, være brukernes kontaktsted for alle de statlige tjenestene og kommunens forvaltning av økonomisk sosialhjelp. Brukere som har behov for koordinerte tjenester, skal få en individuell plan og en person å forholde seg til.

Det skal opprettes én statlig arbeids- og velferdsetat, som erstatter Aetat og trygdeetaten.

Det blir ingen endring av ansvarsdelingen mellom stat og kommune. Ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken og folketrygdens pensjons- og støtteordninger forblir statlige, mens kommunene beholder ansvaret for sosiale tjenester.

Avklarer Stortinget valg av organisasjonsmodell våren 2005, vil regjeringen legge fram forslag til nødvendige lovendringer ved kommende årsskifte. Formell etablering av den nye statsetaten kan skje fra andre halvår 2006. Målet er at de kommunal-statlige arbeids- og velferdskontorene i det alt vesentlige skal være på plass i alle landets kommuner innen 2010.

(Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet)

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here