AKTUELL KARITA BEKKEMELLEM

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem tror åpenheten og den offentlige debatten har stor betydning for kampen mot kjønnslemlestelse.

Ny Tid

Regjeringen har varslet styrket innsats mot kjønnslemlestelse denne sommeren, men dere vil ennå ikke gå inn for tvungen helsesjekk, hvorfor ikke?

– Her er det ulike oppfatninger og spørsmålet har ennå ikke vært behandlet av Regjeringen. Regjeringen har imidlertid varslet at dette er et av de spørsmålene vi nå vil vurdere. Helt uavhengig av hva man måtte mene om helseundersøkelser er det bred enighet om en rekke andre tiltak som er igangsatt denne sommeren. Jeg nevner blant annet stand på Gardermoen, en egen sommeråpnet telefonlinje, åpne helsestasjoner gjennom sommeren og en egen kampanje rettet mot målgruppen.

Holder det med holdningskampanjer og trusler om politianmeldelse? – Både strakstiltakene som er lansert og den nye handlingsplanen som kommer til høsten inneholder flere typer tiltak, hvorav holdningskampanjer er en type tiltak. Jeg tror vi må ha stor bredde i tiltakene for å nå målene med arbeidet. Åpenheten og den offentlige diskusjonen vi opplever nå tror jeg er av stor betydning.Tiltakene er konsentrert mot det somaliske miljøet i Norge, hvilke andre grupper vil dere jobbe opp mot? – Når det gjelder innvandrere fra Afrika, utgjør somaliere den klart største gruppen. Men arbeidet mot kjønnslemlestelse retter seg også mot innvandrere fra Eritrea, Etiopia, Nigeria og andre land hvor overgrepene skjer.

Er du redd for stigmatisering eller kriminalisering av disse gruppene? – Vi har i våre pressemeldinger og andre meddelelser vært tydelige på at kjønnslemlestelse er en flere tusen år gammel tradisjon, og at overgrepene skjer i mange land hvor Somalia er ett. Vi har nå et tett samarbeid med de miljøene det gjelder. Deres synlighet i denne debatten er det beste virkemidlet mot stigmatisering.

Hva med handlingskampanjer i hjemlandene, er dette noe du har diskutert med kollega og utviklingsminister Erik Solheim? – Norge har en egen internasjonal handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Jeg og Erik Solheim har en tett dialog om denne problemstillingen nettopp fordi han har ansvaret for prosjektene våre i andre land, mens jeg har ansvaret for det samme her hjemme.

Holdningskampanje er også sentralt i regjeringens arbeid mot tvangsekteskap. Holder dette da? – Både i arbeidet mot tvangsekteskap og arbeidet mot kjønnslemlestelse er holdningskampanjer ett av en rekke tiltak. I forhold til tvangsekteskap ansatte vi for eksempel nå egne rådgivere i en rekke videregående skoler, vi oppretter sikre boliger og vi ruster opp de mest aktuelle utestasjonene våre. I tillegg styrker vi de frivillige organisasjonenes arbeid. Den samme linjen vil vi følge i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse. Et bredt spekter av tiltak der skole, helsetjeneste, barnevern og politi sammen skal både forebygge og hjelpe de som er utsatt. ■

Kommentarer
DEL