Jemenske menn samler seg rundt et krater fra et flyangrep utført av den saudiledede koalisjonen i Jemens hovedstad Sanaa slutten av november. Koalisjonen har bombet Jemen i snart åtte måneder. Norsk eksport av krigsmateriell til land som Saudi-Arabia doblet seg fra 2013 til 2014. AFP PHOTO / MOHAMMED HUWAIS

Norge øker våpeneksporten til Midtøsten


Norge har økt våpen-eksporten til diktaturer som fører en aggressiv utenrikspolitikk. Reglene for norsk våpeneksport fastslår at norsk eksport av militært materiell ikke skal forekomme «til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig», i situasjoner der materialet kan brukes til å «angripe en annen stat» eller til […]

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 15. januar 2016

Norge har økt våpen-eksporten til diktaturer som fører en aggressiv utenrikspolitikk.
Reglene for norsk våpeneksport fastslår at norsk eksport av militært materiell ikke skal forekomme «til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig», i situasjoner der materialet kan brukes til å «angripe en annen stat» eller til stater der utstyret kan bli brukt til «intern undertrykking».
Kan man være sikker på at dette alltid følges opp i praksis? Kan det for eksempel være fare for at norskproduserte våpen blir brukt i borgerkrigen i Syria?
Den 30. oktober la Regjeringen frem våpeneksportmeldingen, som gir en oversikt over den norske eksporten av våpen og krigsmateriell i 2014. Rapporten viser at det i 2014 ble eksportert militært materiell og tjenester for totalt 3,6 milliarder kroner, hvorav 2,9 milliarder kroner utgjorde eksport av militært materiell. Av dette sto eksport av A-materiell – som er våpen og ammunisjon – for 2,3 milliarder kroner. Eksport av B-materiell sto for 645 millioner kroner. B-materiell er militært utstyr som ikke regnes som våpen eller våpendeler, eksempelvis overvåkningsutstyr eller kjøretøy. I 2014 var det en nedgang i den totale eksporten på om lag 15 prosent sammenliknet med året før. Samtidig økte imidlertid den norske våpeneks-porten til autoritære stater i Midtøsten som er involvert i krigen i Jemen og sender våpen til væpnede opprørere i Syria.

På avveie? Norge selger ikke våpen til Syria, ei heller til den syriske regjeringens støttespillere, Iran og Russland. Men samtlige av statene som sender våpen til syriske opprørsgrupper, er mottakere av norsk militærutstyr. Ifølge Pieter Wezemann fra det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI er det umulig å få en sikker oversikt over hvilke stater som har eksportert våpen til opprørere i Syria. «Men USA har åpent erklært at de støtter væpnede opprørsgrupper med våpen og trening, og det er gjentatte ganger rapportert om at Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar og Tyrkia har forsynt opprørsgrupper med våpen,» påpeker Wezemann.
I 2014 mottok disse landene norsk B-materiell til en verdi av til sammen 48,5 millioner kroner. I tillegg mottok USA A-materiell for 831 millioner, Tyrkia for 95,5 millioner og Emiratene for 40,2 millioner. Kan noe av dette ha blitt videreeksportert til væpnede opprørere i Syria?

Flere av statene i Midtøsten som har mottatt norsk krigsmateriell, er også diktaturer som undertrykker sin egen befolkning.

Vi spør Amnesty International. «UDs rapporter forteller bare om produkttyper som er blitt eksportert, men ikke konkret hvilke produkter eller fra hvilke selskaper,» sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i organisasjonen, til Ny Tid. «Dermed kan vi som oftest bare gjette hva det konkrete produktet var, og hvor stor sannsynlighet det er for at norsk materiell er blitt brukt i sammenheng med brudd på menneskerettigheter eller internasjonal humanitær rett.»

Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International
Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International

Ifølge Folkvord burde land som mottar norsk militært utstyr – inkludert NATO-land – i teorien ikke overføre dette videre til et tredjeland uten at Norge er informert. «Men hvorvidt dette følges, vet vi ikke,» sier Folkvord. «Vi vet heller ikke hva norske myndigheter gjør for å sjekke om norsk utstyr blir brukt i strid med folkeretten. Dermed er det heller ikke lett å si hvor sannsynlig det er at norsk materiell på avveie har havnet i Syria.»
Når vi stiller Utenriksdepartementet samme spørsmål, viser kommunikasjonssjef Frode Andersen til UDs retningslinjer for våpeneksport. Disse retningslinjene slår fast at alle land må legge frem «dokumentasjon som godtgjør sluttbruker» for å få motta norske våpen, og at land utenfor NATO og Norden i tillegg til dette også må legge frem en «myndighetsbekreftet sluttbrukererklæring», der en eventuell reeksport krever godkjennelse fra norske myndigheter.
Våre allierte i NATO og Norden er altså unntatt fra kravet om sluttbrukererklæring. Betyr dette at våre allierte fritt kan reeksportere norske våpen til andre stater som ikke er godkjent som mottakere av norsk krigsmateriell? «Dette er et omfattende og komplisert regelverk,» er svaret fra UDs Frode Andersen. «Hver eksportlisens behandles individuelt, så det er vanskelig å si noe veldig generelt.»
Kan norske våpen ha endt opp i Syria?
«Eksport av A-materiell til Qatar, Tyrkia og USA er gitt på grunnlag av blant annet sluttbrukerdokumentasjon. Det foreligger ingen informasjon om at norske våpen er reeksportert til opprørsgrupper i Syria,» sier Andersen.
Gerald Folkvord forteller at Amnesty ikke har noen grunn til å mistenke at det foregår brudd på regelverket. «Vi har ingen dokumentasjon på at våpen eller ammunisjon som har blitt eksportert fra Norge med godkjenning av UD, har blitt eksportert videre til tredjeland i strid med avtalen,» sier han. «Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke har skjedd – det er dessverre ganske lite sannsynlig at dette i så fall vil oppdages – men jeg kan heller ikke si at vi mistenker noe.»

Økt eksport til diktaturer. Flere av statene i Midtøsten som har mottatt norsk krigsmateriell, er også diktaturer som undertrykker sin egen befolkning, og er direkte involvert i kamphandlinger i Jemen. Ungdomsorganisasjonen Changemaker har lagt sammen tallene for eksporten av krigsmateriell til diktaturene Kuwait, Qatar, Oman, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia. Tallene deres viser at den norske eksporten av krigsmateriell til disse landene har doblet seg de to siste årene – fra 12,6 millioner i 2012 til 56,6 millioner i 2014. I 2014 mottok Qatar og Saudi-Arabia norsk B-materiell for henholdsvis 1,5 millioner og 3,7 millioner, mens Emiratene mottok A-materiell for hele 40,2 millioner, samt B-materiell for 4,4 millioner. Emiratene mottok blant annet ammunisjon for 15,2 millioner, mens Saudi-Arabia mottok kjøretøy og elektronisk utstyr. Leder i Changemaker Hanne Sofie Lindahl mener dette er dramatisk: «Økningen er uholdbar, og vitner om at vi fortsatt har en stor utfordring knyttet til kontroll av våpeneksporten vår,» sier hun i en uttalelse på organisasjonens hjemmeside.

Hanne Sofie Lindahl, leder i Changemaker
Hanne Sofie Lindahl, leder i Changemaker

«Det er avgjørende at Stortinget tar større ansvar og stopper eksporten av militærutstyr til diktaturer. Det er ikke greit at Saudi-Arabia, som blant annet har henrettet over 100 mennesker bare i første halvdel av 2015, skal motta norsk krigsmateriell,» mener Lindahl.
Også Fredrik Heldal, leder i Norges Fredslag, reagerer på våpeneksporten til diktaturene i Midtøsten. «Saudi-Arabia har siden mars i år ledet en koalisjon av land som har ført en brutal bombekrig mot Jemen, og har nå også soldater på bakken inne på jemenittisk territorium,» sier Heldal. «Det fremgår ikke av meldingen nøyaktig hva slags kjøretøy og elektronisk utstyr som har blitt eksportert, men det må tas høyde for at dette utstyret kan ha blitt brukt som del av krigføringen,» mener han. «De forente arabiske emirater er en del av den saudiledede koalisjonen som har bombet Jemen i over syv måneder, og har i likhet med Saudi-Arabia soldater på bakken i Jemen. Avhengig av detaljene rundt eksporten, kan ammunisjonen solgt av Norge med andre ord ha blitt brukt mot mål i Jemen.»
Heldal kritiserer også den norske våpeneksporten til Thailand. I 2014 avsatte det thailandske militæret landets valgte regjering i et statskupp, og det foregikk en internkonflikt i de tre sørlige provinsene der landets sikkerhetsstyrker gjorde seg skyldige i tortur og ulovlige henrettelser. Samme år mottok Thailand norsk A-materiell for 11 millioner kroner.

Frode Andersen, UD
Frode Andersen, UD

Når vi spør Frode Andersen fra UD hvordan dette kan være i tråd med det reglementet for våpeneksport, svarer han at «Utenriksdepartementet avslår søknader om eksport til land hvor det er borgerkrig eller hvor materiellet utgjør en uakseptabel risiko for bruk til intern undertrykking.»
Det framgår ikke av svaret om situasjonen i Thailand ikke vurderes som intern undertrykking eller om den norske eksporten til Thailand ikke kan brukes til undertrykkende formål. På spørsmål om norske våpen kan ha blitt brukt i krigen i Jemen, svarer Andersen: «Departementet har ingen informasjon om at militært utstyr levert fra Norge er brukt i Jemen.» Det fremgår ikke av svaret om UD har gjort forsøk på å undersøke dette.


Storaker er medlem av Internasjonalt utvalg i Rødt og fast bidragsyter i Ny Tid.
aslakstoraker@yahoo.no.

Abonnement kr 195 kvartal